•  Funkcjonowanie osobiste i społeczne

              Funkcjonowanie osobiste i społeczne to zajęcia, na których uczniowie doskonalą wiadomości i umiejętności zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych, także w zakresie czytania, pisania, pojęć matematycznych, niezbędnych w życiu dorosłego człowieka. Zajęcia zapewniają również poznanie nowych wiadomości i umiejętności z zakresu środowiska społeczno - kulturowego, przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych i rozwijają niezbędne w dorosłości kompetencje społeczne. Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój uczniów oraz takie ich przygotowanie do pełnienia ról społecznych, w tym pracowniczych, aby mogli jako osoby dorosłe w jak najbardziej optymalny sposób zintegrować się ze środowiskiem.
     

       


     

    • Przysposobienie do pracy

            Przysposobienie do pracy ma na celu przygotowanie ucznia do aktywności przez pracę, czyli nabycie praktycznych umiejętności, niezbędnych do podejmowania w różnych dziedzinach pracy oraz poprawnego funkcjonowania w życiu społecznymi zawodowym.

     

                    
    zdjęcia z zajęć przysposobienia do pracy - prace stolarskie...
    zdjęcia z zajęć przysposobienia do pracy - tworzenie kilimów...

    zdjęcia z zajęć przysposobienia do pracy w pracowni kuchennej...
    zdjęcia z zajęć przysposobienia do pracy w ogrodzie...

    zdjęcia z zajęć przysposobienia do pracy - prace florystyczne...


     

    • Zajęcia rozwijające komunikowanie się

             Zajęcia rozwijające komunikowanie się mają służyć dalszemu rozwijaniu języka i umiejętności porozumiewania się w bliskim i dalszym środowisku w mowie, jak i w każdy możliwy dla ucznia sposób (jeżeli jest to potrzebne uczniowi także z zastosowaniem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji – AAC), również z wykorzystaniem odpowiednich pomocy do komunikacji, technologii informacyjno – komunikacyjnej. Uczeń powinien mieć możliwość doświadczania komunikowania się z różnymi osobami, także w instytucjach, punktach usługowych, miejscach pracy.

     

      

    • Zajęcia kształtujące kreatywność

             Zajęcia kształtujące kreatywność służą dostarczaniu uczniom okazji do twórczego działania w dobrej atmosferze i współpracy. W zależności od potrzeb uczniów, ale również od ich specyficznych zachowań i ograniczeń, w ramach przedmiotu mogą być organizowane zajęcia: malarstwo, batik, rysunek, kolaż, decoupage, modelarstwo/rzeźba, obróbka drewna/metalu, zajęcia  muzyczne, wokalne, taniec, różne rodzaje gimnastyki przy muzyce, zajęcia sportowe, teatr/pantomima, florystyka, ogrodnictwo, tkactwo/dziewiarstwo, zajęcia komputerowe itp. Katalog propozycji może być rozszerzany w zależności od warunków szkoły i lokalnego środowiska oraz od możliwości praktycznego wykorzystania osiągniętych umiejętności w życiu dorosłym.

     

       

    • Wychowanie fizyczne

                    Wychowanie fizyczne to zajęcia rozwijające sprawność i kondycję fizyczną. Ważne jest, aby po zakończeniu nauki w szkole uczniowie byli jak najlepiej przygotowani do samodzielnego podejmowania działań na rzecz aktywności fizycznej i własnego zdrowia.

              

    zdjęcia z zajęć wychowania fizycznego...


     

    • Zajęcia rewalidacyjne

    Zajęcia mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny. Rodzaj tych zajęć jest dla każdego ucznia określony indywidualnie.
    Celem tych zajęć jest doskonalenie mowy i umiejętności komunikowania się w codziennym życiu, doskonalenie sprawności manualnej, zdolności percepcyjnych, procesów pamięci i uwagi, korekcja wad postawy, doskonalenie koordynacji wzrokowo - ruchowej i wzrokowo -słuchowo - ruchowej, doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała, rozwijanie myślenia, wspieranie umiejętności czytania, pisania, liczenia, doskonalenie samodzielności osobistej i społecznej...
          
         

    Zdjęcia z zajęć rewalidacji indywidualnej - trening umiejętności społecznych ( zakupy, planowanie wydatków, kupowanie, posługiwanie się pieniędzmi, podliczanie wydatków, prowadzenie dialogu).

     

             
    Zdjęcia z zajęć rewalidacji indywidualnejajęcia doskonalące sprawności komunikacyjne i językowe...