•  


          

    Szkoła Przysposabiająca do Pracy kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną. Jest szkołą publiczną o 3-letnim cyklu kształcenia, opartą na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska oraz podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

      

    Celem edukacji uczniów w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest przygotowanie uczniów do dorosłości oraz praktyczne przysposobienie do podjęcia zatrudnienia na otwartym lub chronionym rynku pracy. Szkoła Przysposabiająca do Pracy w szczególności utrwala i poszerza zakres już zdobytej wiedzy i umiejętności, doskonali kompetencje społeczne, zdolności adaptacyjne oraz kształci nowe umiejętności umożliwiające samodzielne, niezależne funkcjonowanie uczniów w przyszłości.