• Branżowa Szkoła I stopnia kształci w zawodach:

      • KUCHARZ

      • ŚLUSARZ

      • PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

      • SPRZEDAWCA


    • Kształcenie w zawodzie ślusarz w Branżowej Szkole I Stopnia przeznaczone jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, afazją i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
    • Ślusarza określa się jako rzemieślnika, którego zadaniem jest ręczna lub ręczno - maszynowa obróbka metalu. Ślusarz wytwarza proste konstrukcje metalowe, konserwuje i naprawia mechanizmy i wyroby. Zasadniczym wyposażeniem ślusarskiego stanowiska pracy jest stół warsztatowy z imadłem, narzędziami do obróbki metali oraz przyrządami pomiarowymi. 
    • Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły zawodowej, a po zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi absolwent uzyskuje  dyplom zawodowy i posiada kwalifikacje w zawodzie ślusarz.
    • Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia absolwent może kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia w zawodzie technik mechanik.
    • Przedmioty nauczania z zakresu kształcenia ogólnego w Szkole:
     • język polski
     • język obcy (język angielski, język niemiecki)
     • historia
     • wiedza o społeczeństwie
     • podstawy przedsiębiorczości
     • geografia
     • biologia
     • matematyka
     • informatyka
     • edukacja regionalna
     • doradztwo zawodowe
     • wychowanie fizyczne
     • edukacja dla bezpieczeństwa
     • wychowanie do życia w rodzinie
     • religia
    • Przedmioty zawodowe
     • podstawy technik wytwarzania
     • podstawy konstrukcji maszyn
     • technologia napraw elementów maszyn 
     • kompetencje personalne i społeczne
     • język obcy zawodowy
     • zajęcia praktyczne
    • Ślusarze znajdują zatrudnienie w zakładach przemysłu maszynowego, warsztatach samochodowych, na budowach, firmach sanitarnych i instalacyjno - grzewczych, serwisach naprawy sprzętu domowego, pracowniach ślusarstwa artystycznego.
    • Zajęcia praktyczne uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia odbywają się w warsztatach ślusarskich na terenie zakładów znajdujących się na terenie miasta Katowice.