• Szkolny Konkurs Super Uczeń


    • 1. Cele konkursu

     1. Zachęcanie uczniów do wysokiej frekwencji i punktualności w szkole i na praktykach.
     2. Wdrażanie do odpowiedzialnego współzawodnictwa, przestrzegania zasad zdrowej rywalizacji.

     3. Zachęcanie do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

     2. Zasady organizacyjne

     1. Konkurs rozpoczyna się z dniem 1 października 2020 roku i trwa do 15 kwietnia 2021 roku.
     2. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się w połowie kwietnia 2021.
     3. W konkursie uczestniczą wszyscy uczniowie klas Branżowej Szkoły.

     3. Regulamin konkursu

     1. W konkursie o tytuł „Super ucznia” biorą udział wszyscy uczniowie z klas Branżowej Szkoły.
     2. Konkurs ma charakter całoroczny i trwa 6 miesięcy – w połowie kwietnia zostanie wyłoniony SUPER UCZEŃ.
     3. Konkurs ma charakter indywidualny. Uczeń gromadzi w ciągu trwania konkursu punkty z przedmiotów wiodących, praktyk i frekwencji na zajęciach według kryteriów podanych poniżej. Zdobyte punkty zapisywane są w notesie ucznia,
     a wychowawca klasy podsumowuje ilość zdobytych punktów w danym miesiącu w odrębnym kontrakcie zawartym z uczniem.

     4. Wychowawca przydziela punkty wg kryteriów regulaminu, na podstawie wpisów do zeszytów wychowawcy
     i dzienników lekcyjnych.

     5. Punkty będą podliczane przez wychowawców jeden raz w miesiącu i podawane do wiadomości klasy.

     6. Punkty przydzielane są oddzielnie za każdy etap konkursu, za każdy występ, akcję.

     7. Komisja powołana przez dyrektora zlicza punkty uzyskane przez uczniów na koniec konkursu (kwiecień 2021r.)

     8.Konkurs wygrywa uczeń, który zdobył największą ilość punktów.

     9. Końcowe wyniki podane na apelu szkolnym, wywieszone na gazetce Samorządu Uczniowskiego oraz opublikowane na stronie internetowej szkoły.

     10. Nagrody wręcza Dyrektor Szkoły w zależności od funduszu jakim dysponuje w danym roku szkolnym.


     Laureatami Konkursu "Super Uczeń 2021/2022" zostali:
      Dawid Janeczko i Anhelina Beitsiuk.

     Nagrodą za zajęcie I i II miejsca w Konkursie była nagroda rzeczowa.


     Laureatami Konkursu "Super Uczeń 2020/2021" zostali:
      Justyna Wolter i Dawid Janeczko.
     Nagrodą za zajęcie I i II miejsca w Konkursie była nagroda rzeczowa.


     Konkursu "Super Uczeń 2019/2020" nie odbył się ze względu na pandemię.


     Laureatami Konkursu "Super Uczeń 2018/2019" zostali:

     Sylwia Krzak, Patryk Gawdziakowski.

     Nagrodą za zajęcie I i II miejsca w Konkursie był wyjazd na dwudniową wycieczkę do Pragi.

     Trzecie miejsce zdobył Kamil Romanik uzyskując nagrodę dyrektora szkoły.


     Laureatami Konkursu "Super Uczeń 2017/2018" zostali:
      Patryk Gawdziakowski, Fabian Grotkowski i Sylwia Krzak.
     Nagrodą za zajęcie I i II miejsca w Konkursie był wyjazd na wycieczkę do Saksonii Szwajcarskiej.


     Laureatem Konkursu "Super Uczeń 2016/2017"
     został uczeń Fabian Grotkowski.
     Nagrodą była dwudniowa wycieczka zagraniczna na Węgry.