• Deklaracja dostępności

   Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespółu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach

   • Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01

   • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-01

   Status pod względem zgodności z Ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

   Treści niedostępne

   • brak

   Wyłączenia:

   • filmiki umieszczone na stronie nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

   • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia 

   • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

   • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

   • pomimo dokładanych starań, może zdarzyć się sytuacja, że dla obrazu nie zostanie  zapewniona alternatywa w postaci tekstu

   • pomimo dokładanych starań, może zdarzyć się sytuacja, że część linków będzie niepoprawnie i niejasno opisana oraz mogą występować w zbyt długiej formie.

   Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

   • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-01

   • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-01

   • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada sekretariat szkoły.

   • E-mail: korczakzsz@wp.pl

   • Telefon: (32) 254 24 19

   Każdy ma prawo:

   • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

   • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

   • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

   Żądanie musi zawierać:

   • dane kontaktowe osoby zgłaszającej

   • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie

   • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

   Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

   Skargi i odwołania

   Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

   • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach

   • Adres: Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6
    40-555 Katowice
    ul. Rolna 22

   • E-mail: joanna.warpas@op.pl

   • Telefon: 32 254 24 19

   Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   1. Opis dostępności wejścia do budynku:
    Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach ma siedzibę w dwóch budynkach oznaczonych literami „A” i „B”, dwukondygnacyjnych, mieszczących się przy ul. Rolnej 22 w Katowicach. Do budynku "A" prowadzi wejście od ul. Rolnej, natomiast wejście do budynku „B” możliwe jest od ulicy Rolnej oraz ulicy Staffa. Do wejścia do budynku „A” prowadzą dwustopniowe schody, obok których znajduje się pochylnia z poręczą dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia do budynku "B" prowadzą szerokie schody, obok których znajduje się pochylnia z poręczą dla osób niepełnosprawnych.

   2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
    W budynkach szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. W budynku „A” dwukondygnacyjnym znajduje się winda, która umożliwia osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższą kondygnację. W budynku „B” dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku "B" nie ma windy.

   3. Opis dostosowań: w budynkach szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
    W budynku „A” toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po lewej stronie od głównego wejścia oraz na piętrze, po prawej stronie od windy i wejścia na piętro. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W szkole nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line.

   4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
    Na terenie Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

   5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
    Do budynków „A” i „B” szkoły, może wejść osoba z psem asystującym.

   6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
    Na terenie Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

   Informacje dodatkowe

   Ułatwienia

   Na stronie dostępne są skróty klawiszowe:

   • Powiększenie rozmiaru czcionki                     Ctrl i +

   • Pomniejszenie rozmiaru czcionki                    Ctrl  i  -

   • Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki   Ctrl i 0

   • Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego      lewy Alt + lewy Shift+ Print Screen

    
   Ułatwienia dotyczące przeglądania treści na stronie:

   Strona wyposażona jest w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści:

   • zwiększanie rozmiaru tekstu dla słabowidzących

   • wersja przeglądania strony dla słabowidzących

   • ustawienie kontrastu tła

   • zmiana wyboru języka: polski, angielski, niemiecki, hiszpański

   • podświetlanie linków

   Inne informacje i oświadczenia

   Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30.
   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/) i wynika z niego, że strona internetowa  
   https://zszsp6.edupage.org  spełnia wymagania w 90,13%.
   Korzystano również z https://wave.webaim.org/extension/.

    


   Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr

   Polityka prywatności

   Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności