• Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

   • Szkoła udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom. W celu podniesienia skuteczności działań z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej szkoła zatrudnia psychologa i pedagogów.


    PSYCHOLOG SZKOLNY
    mgr Katarzyna Sośniak

    Poniedziałek  8:00-12:00
    Wtorek 9:45-12:45, 14:25-15:25
    Czwartek 12:30-13:30
    Piątek 9:40-10:40, 11:35-12:35


    PEDAGOG SZKOLNY
    mgr Michał Dobrzyński

    Poniedziałek 10:40-12:40
    Wtorek 10:00-13:00
    Środa 9:00-12:00
    Czwartek 12:00-13:00
             Piątek 12:00-14:00      


    PEDAGOG SZKOLNY
    mgr Małgorzata Kleser

    Wtorek 10:00-13:30
    Środa 12:40-13:40
    Czwartek 11:30-15:30
    Piątek 9:00-11:30


     

   • 5 maja - Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

   • 5 maja obchodzimy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.


    Święto zostało zapoczątkowane we Francji na początku lat 90. ubiegłego wieku. Celem obchodów tego Dnia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy i wyzwania, z którymi na co dzień mierzą się osoby z niepełnosprawnością intelektualną. To także okazja, aby pokazać, że każdy z nas ma równe prawa do aktywnego udziału w życiu społecznym, rodzinnym oraz zawodowym.

    Czym jest godność osobista? To jedna z fundamentalnych, obok wolności i równości, wartości. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapisano: "Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych". Godność przysługuje każdemu z nas, każdemu człowiekowi, bez względu na jakiekolwiek cechy – wiek, płeć, niepełnosprawność, chorobę, pochodzenie, poglądy itd. – niezależnie również od naszego zachowania. W publikacji organizacjoi pozarządowej Global Dignity podkreślono, że "nasze poczucie godności rośnie, kiedy czujemy, że nasze prawa i wolność są szanowane oraz gdy żyjemy w warunkach, które pozwalają nam na dokonywanie wyborów i podejmowanie działań, które determinują nasze poczucie wartości w prawości i człowieczeństwie". Określono w niej także pięć podstawowych zasad godności. Są to:

    1. Każda istota ludzka ma prawo do godnego życia.
    2. Godne życie oznacza możliwość osiągnięcia pełni swojego potencjału, co jest uwarunkowane dostępem do właściwego poziomu opieki medycznej, wykształcenia, godziwego wynagrodzenia i poczucia bezpieczeństwa.
    3. Godność oznacza prawo do wolności w podejmowaniu określonych decyzji życiowych i szacunek dla innych w korzystaniu z tego prawa.
    4. Godność winna być podstawową wartością motywującą wszelkie działania.
    5. Godność jednostki jest nierozerwalnie związana z godnością innych.

    Biorąc pod uwagę powyższe, warto wiedzieć, jak zachowywać się w stosunku do osób z różnymi niepełnosprawnościami. Zachęcamy do obejrzenie krókiego filmiku na ten temat:

     

  • WspieraMY relacje - O lęku i strachu nie tylko u dzieci

  • Zachęcamy wszystkich rodziców i opiekunów dzieci oraz młodzieży do obejrzenia nieco ponad 50-minutowego szkolenia w formie wideo, które stworzone zostało w ramach projektu społecznego "WspieraMY relacje".

   Zakres szkolenia:

   • Jak opiekować się dzieckiem, które przeżywa lęk, strach czy niepokój. Metody, sposoby do zastosowania.
   • Dlaczego warto, aby rodzic był „drugim kurczakiem” i co to oznacza? 
   • Czynniki wpływające na to, że dziecko się boi.    
   • O jakich lękach rozwojowych warto pamiętać.

    

   Celem projektu "WspieraMY relacje" (www.wspieramyrelacje.pl) jest zwrócenie uwagi na kondycję psychiczną dzieci, rodziców, a także nauczycieli. Szkolenia zawierają wskazówki, jak budować odporność psychiczną dziecka opartą na bezwarunkowej miłości rodzica, jak zadbać o siebie i o dziecko oraz jak zauważyć niepokojące objawy oraz udzielić odpowiedniej pomocy.

   Organizatorami i partnerami projektu są Librus, Philips oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.


    

   • 2 kwietnia - Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

   • 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu - święto osób w spektrum autyzmu (ASD) lub po prostu osób neuronietypowych czy neuroróżnorodnych. Ma ono na celu podnoszenie świadomości społecznej  na temat spektrum autyzmu, zwrócić uwagę na dyskryminację i izolację osób z autyzmem oraz ich najbliższych, a także pokazywać, że autyzm to nie choroba. Autyzm to po prostu inny sposób odbierania świata. Inny, ale nie gorszy. 

    Od dekady Światowy Dzień Świadomości Autyzmu skupia się na konkretnym temacie określonym przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Były to m.in. "Wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt z autyzmem", "W kierunku autonomii i samostanowienia" oraz "Inkluzja w miejscu pracy". W 2022 r. tematem jest "Edukacja włączająca (inkluzyjna) wysokiej jakości dla wszystkich". Właśnie do tego, także w naszej Szkole, dążymy. Do wyposażenia wszystkich uczniów w jak najlepszy sposób w kompetencje niezbędne do stworzenia w przyszłości włączającego społeczeństwa, czyli społeczeństwa, w którym osoby (niezależnie od różnic m.in. w stanie zdrowia, sprawności, pochodzeniu, wyznaniu) są pełnoprawnymi członkami społeczności, a ich różnorodność postrzegana jest jako cenny zasób rozwoju społecznego i cywilizacyjnego.

    Kto wie najlepiej, jakie są potrzeby osób z autyzmem? Osoby ze spektrum autyzmu, rzecz jasna. Dlatego w ostatnich latach wzrasta widoczność i słyszalność samorzeczników - udzielają wywiadów, biorą udział w konferencjach i szkoleniach, piszą blogi i książki itd. Dość wspomnieć chociażby o takich osobach, jak Temple Grandin czy Rosie King, a na polskim podwórku Jan GawrońskiAgnieszka WarszawaKosma Moczek czy Ewa Furgał. Ta ostatnia, w tekście opublikowanym w "Miesięczniku ZNAK", napisała słowa, które każda empatyczna osoba powinna mieć na uwadze:

    "Stworzona przez samorzeczników koncepcja neuroróżnorodności ma jednoznaczny przekaz: wszyscy zasługują na szacunek i akceptację, a różnice między ludźmi są bogactwem, nie problemem do naprawienia. Istnieje wiele sposobów reagowania na bodźce i przetwarzania informacji, nie tylko jeden właściwy. Spektrum autyzmu jest częścią ludzkiej różnorodności, mniej typowym modelem rozwoju człowieka, sposobem myślenia i odbierania rzeczywistości. Nie jest defektem, który powinniśmy leczyć. Leczyć z pewnością powinniśmy często współwystępujące z autyzmem przewlekłe choroby i zaburzenia. Osoby, które ich doświadczają, oraz osoby ze sprzężonymi niepełnosprawnościami powinny mieć zapewnione wsparcie i pomoc ze strony państwa. Natomiast kluczowe w podejściu do osób w spektrum autyzmu jest uznanie ich podmiotowości i sprawczości, wyrażające się m.in. w języku, którym mówimy o autyzmie. Medyczny dyskurs operujący „zaburzeniami” i „deficytami”, a nawet ciągle „upośledzeniem” przyczynia się do utrzymywania się szkodliwych stereotypów i uprzedzeń wobec autystycznych osób. Neuroróżnorodność jest szansą na wyjście z tego zaklętego kręgu i czerpanie z bogactwa ludzkiej różnorodności".

    Warto obejrzeć/posłuchać:

    Poniżej lista (rzecz jasna niepełna) organizacji zajmujących się różnymi aspektami pomocy osobom w spektrum autyzmu oraz ich rodzinom:


     

   • 21 marca - Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa

   • 21 marca obchodzimy nie tylko pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, ale także Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa (ang. World Down Syndrome Day, WDSD).

    Święto to zostało ustanowione w 2005 r. z inicjatywy Down Syndrome International. Jego celem jest podniesienie świadomości na temat życia i potrzeb osób z zespołem Downa. Od 2012 r. WDSD objęty jest patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Data tego święta - 21 dzień trzeciego miesiąca roku - nie została wybrana przypadkowo. Osoby z zespołem Downa charakteryzuje bowiem istnienie dodatkowego - trzeciego chromosomu lub jego fragmentu w 21 parze chromosomów (tzw. trisomia 21 chromosomu).

    Popularnym sposobem pokazania solidaryzowania się z osobami z zespołem Downa jest założenie skarpetek nie do pary.

    Osoby z zespołem Downa często są infantylizowane, postrzegane jako "wieczne dzieci", które należy chronić przed dorosłością. Należy podkreślić, że osoby z trisomią 21 chromosomu mają dokładnie takie same potrzeby fizyczne i emocjonalne, jak inni ludzie, w tym potrzeby seksualne. Mają potrzebę i prawo do otrzymywania jasnych i przystępnych informacji, które pomogą im cieszyć się seksem w zdrowy i odpowiedzialny sposób. Rodzice, opiekunowie, nauczyciele powinni osobom z zespołem Downa pomóc zrozumieć ich prawa i potrzeby, tak by były mniej narażone na różne nadużycia.

     

    Więcej informacji można znaleźć m.in. na poniższych stronach:


     

   • Przedłużenie okresu nauki - najważniejsze informacje

   • Przedłużenie okresu nauki zwane jest także wydłużeniem lub przedłużeniem etapu edukacyjnego.


    Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639). Decyzja o przedłużeniu okresu nauki powinna być decyzją odpowiedzialna, opartą na dogłębnej analizie sytuacji danego dziecka, powinna uwzględniać ewentualne konsekwencje dla niego (np. związane ze zmianą środowiska edukacyjnego) czy zmianami w organizacji szkoły. 

    Poniżej odpowiedzi na kilka najczęściej powtarzających się pytań.

    Komu przysługuje przedłużenie okresu nauki?

    Według § 5 wspomnianego wcześniej Rozporządzenia przysługuje uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność.

    O ile można przedłużyć?

    W szkole ponadpodstawowej można okres nauki można przedłużyć jeden raz o 1 rok.

     

    Kto podejmuje decyzję?

    Rada Pedagogiczna po uzyskaniu:

    • zgody rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia (w przepisach nie określono jaką formę powinna mieć ta zgoda),

    • opinii zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

     

    Do kiedy podejmuje się decyzję?

    Rada Pedagogiczna ma czas na podjęcie decyzji nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki.

     

    Czy uczeń, któremu przedłużono okres nauki podlega klasyfikacji?

    Nie. Uczeń, któremu przedłużono okres nauki na danym etapie edukacyjnym nie podlega klasyfikacji końcoworocznej w roku przedłużenia nauki. W związku z tym nie wypełnia się arkusza ocen w kolumnie wyniki klasyfikacji rocznej. Natomiast na pierwszej stronie arkusza ocen umieszcza się informację o przedłużeniu uczniowi okresu nauki w danym roku szkolnym (data i numer uchwały rady pedagogicznej w sprawie przedłużenia okresu nauki).

     


     

     

  • WspieraMY relacje - Dom jako bezpieczna przystań wspierająca rozwój dziecka

  • Przedłużenie okresu nauki zwane jest także wydłużeniem lub przedłużeniem etapu edukacyjnego.


   Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639). Decyzja o przedłużeniu okresu nauki powinna być decyzją odpowiedzialna, opartą na dogłębnej analizie sytuacji danego dziecka, powinna uwzględniać ewentualne konsekwencje dla niego (np. związane ze zmianą środowiska edukacyjnego) czy zmianami w organizacji szkoły. 

   Poniżej odpowiedzi na kilka najczęściej powtarzających się pytań.

   Komu przysługuje przedłużenie okresu nauki?

   Według § 5 wspomnianego wcześniej Rozporządzenia przysługuje uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność.

   O ile można przedłużyć?

   W szkole ponadpodstawowej można okres nauki można przedłużyć jeden raz o 1 rok.

    

   Kto podejmuje decyzję?

   Rada Pedagogiczna po uzyskaniu:

   • zgody rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia (w przepisach nie określono jaką formę powinna mieć ta zgoda),

   • opinii zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

    

   Do kiedy podejmuje się decyzję?

   Rada Pedagogiczna ma czas na podjęcie decyzji nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki.

    

   Czy uczeń, któremu przedłużono okres nauki podlega klasyfikacji?

   Nie. Uczeń, któremu przedłużono okres nauki na danym etapie edukacyjnym nie podlega klasyfikacji końcoworocznej w roku przedłużenia nauki. W związku z tym nie wypełnia się arkusza ocen w kolumnie wyniki klasyfikacji rocznej. Natomiast na pierwszej stronie arkusza ocen umieszcza się informację o przedłużeniu uczniowi okresu nauki w danym roku szkolnym (data i numer uchwały rady pedagogicznej w sprawie przedłużenia okresu nauki).

    


    

    

   • Zachowania autoagresywne - jak reagować?

   • "Kryzys to sytuacja, w której dochodzimy do ściany, bo żadna z dotychczasowych metod radzenia sobie nie działa. Tylko dla kogoś z zewnątrz sposoby działania zdają się być oczywiste".
     

    Powyższe słowa pochodzą z publikacji "Zranione ciało - zraniona dusza" - samookaleczenia u dzieci i młodzieży, poświęconej specyficznym, jednak bardzo powszechnym, sposobom radzenia sobie z kryzysem emocjonalnym - zachowaniami autoagresywnymi (w tym samouszkodzeniami). Samouszkodzenia zawsze mówią nam o cierpieniu, przez które ktoś - bardzo często młoda osoba - przechodzi. Odkrycie znaczenia działań autoagresywnych może pomóc zarówno cierpiącej osobie, jak i jej rodzicom, nauczycielom, przyjaciołom czy innym osobom chcący udzielić wsparcia w trudnych sytuacjach. Poniższa prezentacja może pomóc lepiej zrozumieć, jakie funkcje spełniają zachowania autoagresywne oraz jak prawidło zareagować i udzielić pomocy.

     

     

    Więcej informacji znaleźć można m.in. w "Poradniku dla rodziców" oraz "Poradniku dla nauczycieli".


     

   • "Ze zdrowiem" – zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

   • Polecamy rodzicom oraz wszystkim innym osobom aktualny numer wydawanego przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia magazynu "Ze zdrowiem".

    W numerze omawiany jest temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Znaleźć w nim można informacje dotyczące:

    • wspierania rozwoju psychicznego dziecka od pierwszych chwil jego życia,
    • znaczenia życzliwości, rozmowy i bliskiej więzi dla zdrowia psychicznego dziecka,
    • nauki samoakceptacji,
    • przyczyn kryzysu psychicznego i reagowania na ten kryzys,
    • wsparcia zapewnianego w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

    Zarówno ostatni numer, jak i cztery poprzednie, dostępne są za darmo na stronie NFZ.

     

     

     

     


     

   • Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami   •  

    "Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych przypada 3 grudnia. Niech stanie się on szczególną okazją do refleksji o sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Celem dnia ustanowionego w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ jest tworzenie świadomości społecznej, sprzyjającej kształtowaniu u osób sprawnych akceptujących postaw wobec ludzi z rozmaitymi dysfunkcjami".

    Niepełnosprawność jest definiowana jako długotrwale naruszona sprawność fizyczna, umysłowa, intelektualna lub sensoryczna, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać pełne i skuteczne uczestnictwo w życiu społecznym, na równych zasadach z innymi osobami.

    Niektórzy ludzie nie rozumieją osób, które są od nich inne. Nie interesują się osobami z niepełnosprawnościami, przez co nic nie wiedzą o ich codziennym życiu. W takiej sytuacji łatwo o dyskryminowanie, również nieświadome. Jak pisze Joanna Kossewska: Negatywne postawy wobec niepełnosprawnych wynikają z braku doświadczeń i osobistych kontaktów osób sprawnych, braku treningu w zakresie wzajemnej komunikacji, niewykształconych umiejętności zachowania się wobec osób niepełnosprawnych lub też z dezinformacji. Aby temu zapobiegać, powinniśmy uczyć i uwrażliwiać zarówno siebie, jak i innych, przypominać o tym, że osoby z niepełnosprawnościami istnieją i że mają takie same prawa, pragnienia i marzenia jak osoby w pełni sprawne.”

    Polecane linki: https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/miedzynarodowy-dzien-osob-niepelnosprawnych-4/

    https://psoni.org.pl/

    Źródło: https://operon.pl/Aktualnosci/Po-szkole/Dzien-tolerancji-otwartosci-i-szacunku-wobec-osob-z-niepelnosprawnosciami.


     

   • Głowa człowieka złożona z anglojęzycznych napisów "mental disorder" (zaburzenie psychiczne) oraz różnych zaburzeń (m.in. bulimia, ADHD). Autor grafiki: Paget Michael Creelman. Licencja: CC BY-SA 4.0
   • Zdrowie psychiczne dla wszystkich – uczyńmy to rzeczywistością.

   • W niedzielę 10 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, ustanowiony w 1992r. przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Hasło tegorocznego Dnia to „Zdrowie psychiczne dla wszystkich – uczyńmy to rzeczywistością”.  

    Zaburzenia psychiczne stały się największym wyzwaniem zdrowotnym w Europie w XXI wieku. W 2011 r. opublikowano raport pt. „Zakres i częstotliwość występowania chorób i zaburzeń psychicznych w Europie w 2010 r.” będący podsumowaniem 3-letniego projektu w czasie, którego badaniem objęto wszystkie państwa Unii Europejskiej oraz Szwajcarię, Islandię i Norwegię (w sumie 514 miliony ludzi). Badanie wykazało, że każdego roku ponad 164 miliony mieszkańców Unii Europejskiej cierpiało z powodu zaburzeń zdrowia psychicznego. Najczęstszymi zaburzeniami zdrowia psychicznego były: zaburzenia lękowe, bezsenność, depresja, zaburzenia somatyczne, zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu oraz substancji psychoaktywnych, ADHD u dzieci i młodzieży oraz demencja. Według szacunków, w 2016 r. więcej niż jedna na sześć osób w państwach Unii Europejskiej, czyli około 84 miliony osób, miała problem ze zdrowiem psychicznym. W 2015 r. ponad 84 000 osób w krajach UE zmarło z powodu chorób psychicznych lub w wyniku popełnienia samobójstwa. 

    Gdzie szukać pomocy? 

    • Fundacja ITAKA: Antydepresyjny Telefon Zaufania - (22) 484 88 01 – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00-20:00 

    • Fundacja Itaka: Telefon Zaufania Młodych (22 484 88 04) – czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 11:00-21:00 

    • Kryzysowy Telefon Zaufania Instytutu Psychologii Zdrowia: 116 123 

    • całodobowy Telefon Zaufania Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” – 116 111 

    • telefon wsparcia dla osób z nerwicą Stowarzyszenia Animo - (22) 270 11 65 – czynny od wtorku do czwartku w godzinach 18:00-21:00 

    • Pomarańczowa Linia dla rodziców pijących dzieci – 801 140 068 – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-20:00  

    Informator o miejscach pomocy osobom z problemami w zakresie zdrowia psychicznego znajdujących się na terenie miasta Katowice